Mavo

Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen alles uit zichzelf halen, vinden wij het belangrijk dat een goed pedagogisch leer- en werkklimaat voelbaar is. We stimuleren een fijne (werk)sfeer in de groep, waar rust in de klas is, maar waar ook ruimte is voor gezelligheid. Onze docenten houden zich aan regels, afspraken en routines en hebben daarnaast een positieve houding naar onze leerlingen. Met dit zogenoemde ‘Leren in Veiligheid (LIV)’ principe verhogen we de kwaliteit van de lessen en daarmee van het leren.

Wij werken zoveel mogelijk met twee mentoren per klas, om zo de opbouw van een goede relatie met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) te bevorderen. 

In de lessen worden er naast vakinhoudelijke vaardigheden ook studievaardigheden aangeleerd. Plannen, ordenen van werkplek, zorgdragen van werkspullen, omgang met telefoon en sociale media en het leren leren.

In leerjaar 2 zijn de vakken verzorging, biologie, techniek en natuur/scheikunde samengevoegd tot het leergebied mens en natuur. De samenhang tussen deze vakken wordt op deze manier verduidelijkt.

Binnen de mavo bieden wij, vanaf schooljaar 2023-2024, in mavo 2 de onderwijsontwikkeling 'De Nieuwe Leerweg' aan. Onze leerlingen volgen wekelijks een (praktisch) middagprogramma, waarin zij vaak buiten de school (in samenwerking met bedrijven en instellingen) contextrijk en vakoverstijgend leren en werken aan hun persoonsontwikkeling (Wie ben ik?, Wat kan ik en Wat wil ik?).