Medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad.

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit negentien leden:

De meeste leden hebben ook zitting in andere raden zoals de ouderraad (OR) of leerlingenraad. Hierdoor is een goede uitwisseling van informatie tussen de diverse raden binnen de school gegarandeerd.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals: verbetering van het onderwijs, het kiezen van leermethodes, personeelsbezetting, de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, communicatie en betrokkenheid naar ouders.

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft altijd voorleggen aan de directie of het bestuur.

Vergaderingen Medezeggenschapsraad
De MR vergadert vijf of zes keer per jaar op de donderdagavond. De vergaderingen zijn openbaar; het is belangrijk dat iedereen de vergaderingen kan bezoeken. De vergaderingen vinden altijd op school plaats, vanaf 19:00 in de personeelskamer. De vergaderdata vindt u in de jaaragenda van de school.

Wilt u contact opnemen met de MR? Stuur dan een e-mail naar: info@clv.nl ovv MR.