Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt het CLV  van de ouders een bijdrage in noodzakelijke kosten, waar geen subsidie van het Ministerie van Onderwijs tegenover staat. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt zo laag mogelijk gehouden. De school kan echter niet zonder deze financiële steun.

In het cursusjaar 2020-2021 vragen wij een vergoeding van € 75,- voor de vrijwillige ouderbijdrage. Uit deze bijdrage worden onderstaande activiteiten betaald.       

Startdagen alle klassen en jaarsluiting brugklassen                           €  7,00
Examencadeau en bijdragen aan examenfeest                                  € 10,50
Bijdragen voor de meerdaagse reizen pré examenklassen             € 20,00
Representatiekosten                                                                                €  5,00
Oase en dagopeningen                                                                            €  1,00
Activiteiten ouderraad en                                                                        €  1,50
Leerlingenraad en resonancegroepen                                                  €  1,50
Bijdragen aan personeelskosten voor buitenschoolse activiteiten  € 28,50
(musical, zeilkamp, ski-kamp, CBBA)

In het Reglement Vrijwillige Ouderbijdrage CLV kunt u lezen welke afspraken wij hebben vastgelegd voor deelname aan de activiteiten.

De besteding van de vrijwillige ouderbijdrage wordt door de ouderraad besproken met de directie van het CLV. De medezeggenschapsraad geeft uiteindelijk een definitieve goedkeuring op het budget.

Overige schoolkosten
Naast de vrijwillige ouderbijdrage brengt het CLV verplichte schoolkosten in rekening. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de studierichting en het leerjaar. En van de gekozen talentrichting en de pakket-/profielkeuze van de leerling. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een factuur waar deze kosten expliciet op staan vermeld.

Betalen WIS Collect
Als er facturen voor u klaar staan, krijgt u een e-mail vanuit ons betalingssysteem WIS Collect met een link naar uw persoonlijke pagina waar u de facturen kunt betalen.

Als u vragen heeft over het betalingssysteem WIS collect, dan kunt u deze handleiding raadplegen.

Het banknummer van onze school is:

IBAN NL45 INGB 0000 6416 41
ten name van Stichting voor Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Minimaregelingen Veenendaal

Het CLV is aanbieder bij Minimaregelingen Veenendaal. Dat is een verzameling van regelingen waarmee de Gemeente Veenendaal er samen met stichtingen en lokale bedrijven o.a. voor zorgt dat kinderen die thuis weinig geld hebben dezelfde kansen krijgen als andere kinderen.

Er kan voor diverse zaken een vergoeding worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor:

Vrijwillige ouderbijdrage (€ 75,00)
Excursies (variabele bedragen)
Huur kluisje (variabele bedragen)
Laptopregeling € 500,00

U kunt het kindpakket online aanvragen.

Als u hulp nodig heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur bellen naar 033-3035460

Opmerking:
In het overzicht van de schoolkosten zijn de kosten voor skikamp en zeilkamp niet opgenomen, omdat deelname daaraan vrijwillig is en de kampen buiten de school om georganiseerd worden.