Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt het CLV  van de ouders een bijdrage in noodzakelijke kosten, waar geen subsidie van het Ministerie van Onderwijs tegenover staat. Deze bijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

In het cursusjaar 2021-2022 vragen wij een vergoeding van €75,- voor de vrijwillige ouderbijdrage. 

De specificatie van de vrijwillige ouderbijdrage vindt hier (Brief ouders specificatie VOB 2021-2022).

In het Reglement Vrijwillige Ouderbijdrage CLV kunt u lezen welke afspraken wij hebben vastgelegd voor deelname aan de activiteiten.

Overige schoolkosten
Naast de vrijwillige ouderbijdrage brengt het CLV verplichte schoolkosten in rekening. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de studierichting en het leerjaar. En van de gekozen talentrichting en de pakket-/profielkeuze van de leerling. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een factuur waar deze kosten expliciet op staan vermeld.

Betalen WIS Collect
Als er facturen voor u klaar staan, krijgt u een e-mail vanuit ons betalingssysteem WIS Collect met een link naar uw persoonlijke pagina waar u de facturen kunt betalen.

Als u vragen heeft over het betalingssysteem WIS collect, dan kunt u deze handleiding raadplegen.

Het banknummer van onze school is:

IBAN NL45 INGB 0000 6416 41
ten name van Stichting voor Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Minimaregelingen Veenendaal

Het CLV is aanbieder bij Minimaregelingen Veenendaal. Dat is een verzameling van regelingen waarmee de Gemeente Veenendaal er samen met stichtingen en lokale bedrijven o.a. voor zorgt dat kinderen die thuis weinig geld hebben dezelfde kansen krijgen als andere kinderen.

Er kan voor diverse zaken een vergoeding worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor:

Vrijwillige ouderbijdrage (€ 75,00)
Excursies (variabele bedragen)
Huur kluisje (variabele bedragen)
Laptopregeling € 500,00

U kunt het kindpakket online aanvragen.

Als u hulp nodig heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur bellen naar 033-3035460

Opmerking:
In het overzicht van de schoolkosten zijn de kosten voor skikamp en zeilkamp niet opgenomen, omdat deelname daaraan vrijwillig is en de kampen buiten de school om georganiseerd worden.