Ouderbijdrage

Veranderingen vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten
Sinds schooljaar (2022-2023) berekenen we de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolkosten voor uw kind(eren) op een andere manier. We willen namelijk dat ouderbijdragen en schoolkosten beter betaalbaar zijn, dat het vooraf duidelijk is wat de kosten zijn en in principe nog maar één factuur per jaar sturen. Voorheen werden de kosten uitgesplitst naar vrijwillige ouderbijdrage, algemene schoolkosten en specifieke schoolkosten. Aangezien we alle kosten gaan bundelen, spreken we vanaf het nieuwe schooljaar over ‘ouderbijdrage in de schoolkosten’. 

Waarom vragen we een ouderbijdrage in de schoolkosten?
Jaarlijks ontvangt de school een vergoeding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) voor onder andere personeel, huisvesting, inventaris en leermiddelen. Voor een aantal andere zaken die wij ook belangrijk vinden, maar waarvoor wij geen vergoeding van het Ministerie ontvangen, vragen wij een ouderbijdrage in de schoolkosten. De ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor:

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen deel kunnen nemen aan deze (buitenschoolse) activiteiten, omdat het op een andere wijze dan de reguliere lesactiviteiten bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind. Zonder de ouderbijdrage is het echter niet mogelijk deze activiteiten en programma’s aan te (blijven) bieden. Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat het niet (geheel) betalen van de bijdrage door de ouders niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten. Echter, de extra (onderwijs)activiteiten kunnen komen te vervallen wanneer te veel ouders de ouderbijdrage niet betalen.

Hoe zijn we tot het nieuwe bedrag gekomen?
De vrijwillige ouderbijdrage was voorheen € 75 euro en daar kwam dan nog een bedrag van ca. € 100 tot €160 euro bovenop voor een van de talentlijnen en ca €60 euro voor dagexcursies. Hoewel het totaalbedrag per leerjaar en per studierichting verschilde, bleken deze kosten ieder jaar aanzienlijk. We hebben daarbij een gemiddelde bepaald van alle kosten die tijdens de schoolloopbaan van een leerling worden gemaakt en die gedeeld door 4, 5 of 6 jaar. Dit leidt tot een bedrag van bijna €200 euro per leerling per leerjaar.

Samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hebben we gekeken hoe de ouderbijdrage in de schoolkosten gelijkmatiger over alle leerjaren kan worden verdeeld en hoe wij er als school naar kunnen streven om dit bedrag zo laag mogelijk te houden. Het CLV heeft vanuit dit streven besloten om zelf ook een extra bijdrage te leveren, waardoor wij gezamenlijk zijn uitgekomen op een nieuw bedrag van €120,- per leerjaar, per kind voor de ouderbijdrage in de schoolkosten. Dit bedrag is dus over alle leerjaren gelijk en is inclusief buitenschoolse activiteiten, dagexcursies en talentlijnen.

Let er wel op dat de kosten van de uitweken, meerdaagse excursies, het ski- en het zeilkamp hier buiten vallen en alsnog apart in rekening gebracht worden in het betreffende leerjaar.

Hoe wordt er gefactureerd?
In plaats van meerdere rekeningen per jaar, ontvangt u aan het begin van het schooljaar nog maar 1 keer een rekening van €120,- Deze factuur kunt u naar keuze in één keer voldoen in de maand oktober 2023, maar u kunt er ook voor kiezen om het bedrag gedurende het schooljaar 2023-2024 in een aantal vaste termijnen te betalen. Meer informatie hierover vindt u in de mailing die wordt verzonden vanuit ons betalingsysteem. 

“De ouderraad en de oudergeleding van de MR zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe ouderbijdrage in de schoolkosten. Als ouderraad hebben wij erop toe gezien dat het nieuwe systeem vooral eerlijker wordt en niet duurder. Dit zullen wij ook de komende jaren blijven monitoren in de Medezeggenschapsraad. Op deze manier kan het CLV zo veel mogelijk solidair blijven met leerlingen waarvan ouders de bijdrage niet kunnen betalen én zorgen wij ervoor dat de kans het grootst is dat excursies en activiteiten door kunnen gaan. Om dit te kunnen blijven doen, is het wel belang dat zo veel mogelijk ouders de ouderbijdrage in de schoolkosten blijven betalen" 
Kees van Hardeveld, voorzitter ouderraad.

Betalen via WIS Collect
Als de factuur voor u klaar staat, krijgt u een e-mail vanuit ons betalingssysteem WIS Collect met een link naar uw persoonlijke pagina waar u de factuur kunt samenstellen en betalen.

Als u vragen heeft over het betalingssysteem WIS collect, dan kunt u deze handleiding raadplegen.

Het bankrekeningnummer van onze school is:

IBAN NL45 INGB 0000 6416 41
ten name van Stichting voor Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Gemeentepas/stadspas voor mensen met een laag inkomen
Het CLV is aanbieder bij de Veenendaalpas, Grebbepas en Cunerapas. Deze pas is gratis voor mensen met een laag inkomen in de gemeenten Veenendaal, Renswoude en Rhenen. Op de pas staan tegoeden die voor verschillende producten en activiteiten gebruikt kunnen worden.

Iedereen die in 2021 gebruik heeft gemaakt van minimaregelingen krijgt automatisch een pas. Als u de pas niet automatisch krijgt, dan kunt u deze zelf aanvragen via onderstaande websites:

Veenendaal

Renswoude

Rhenen

Via de regeling Middelbare schoolkosten kunt u een vergoeding aanvragen voor schoolbenodigdheden, zoals een laptop, tekendoos of rekenmachine. Deze regeling is er voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar oud.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Voor elk kind, elke leerling, is muziek, sport en cultuur belangrijk. Daar hebben we op het CLV veel aandacht voor, maar dat is lang niet genoeg voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Daarom  wensen we dat elke leerling, naast het naar school gaan, ook tijd en geld kan besteden aan muzikale, sportieve en culturele zaken buiten schooltijd.

Mochten de kosten daarvoor nu niet meer in uw financiële budget passen, dan kunt u contact opnemen met iemand van school. Dat kan met de mentor, teamleider, coach of vertrouwenspersoon zijn, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de tussenpersoon voor het jeugdfonds, mevrouw L. (Lotte) van Hal. Haar mailadres is l.vanhal@clv.nl.