Ouderbijdrage

Jaarlijks ontvangt de school een vergoeding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) voor onder andere personeel, huisvesting, inventaris en leermiddelen. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen naast het reguliere onderwijs ook deel kunnen nemen aan (buitenschoolse) activiteiten, omdat het op een andere wijze bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind. Om deze extra activiteiten aan te kunnen bieden, vragen wij ouder(s)/verzorger(s) om een vrijwillige ouderbijdrage. Uiteraard is deze ouderbijdrage vrijwillig en sluiten wij niemand uit van extra’s.

Graag benadrukken wij dat het niet (geheel) betalen van de bijdrage door de ouders niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten. Echter, de extra (onderwijs)activiteiten kunnen komen te vervallen wanneer te veel ouders de ouderbijdrage niet betalen.

Hoe wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld?
Samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad streeft de schoolleiding ernaar om de vrijwillige ouderbijdrage in de schoolkosten zo gelijkmatig mogelijk over alle leerjaren te verdelen zo laag mogelijk te houden. Voor schooljaar 2024-2025 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €120,-. Dit bedrag is over alle leerjaren gelijk en is inclusief buitenschoolse activiteiten, dagexcursies en talentlijnen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar (sept 2024) vindt u op deze pagina ook de specificatie van de gemaakte kosten.

De kosten van de uitweken, meerdaagse excursies, het uitje Walibi in klas 2, het ski- en het zeilkamp vallen hier buiten en worden alsnog apart in rekening gebracht in het betreffende leerjaar. Ook deze bijdragen zijn vrijwillig en niet betalen leidt niet tot uitsluiting van deelname.

Hoe wordt er gefactureerd?
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een rekening van €120,-. Deze factuur kunt u naar keuze in één keer voldoen in de maand oktober 2023, maar u kunt er ook voor kiezen om het bedrag gedurende het schooljaar 2024-2025 in een aantal vaste termijnen te betalen. Meer informatie hierover vindt u in de mailing die wordt verzonden vanuit ons betalingsysteem.

Betalen via WIS Collect
Als de factuur voor u klaar staat, krijgt u een e-mail vanuit ons betalingssysteem WIS Collect met een link naar uw persoonlijke pagina waar u de factuur kunt samenstellen en betalen.

Als u vragen heeft over het betalingssysteem WIS collect, dan kunt u deze handleiding raadplegen.

Het bankrekeningnummer van onze school is:

IBAN NL45 INGB 0000 6416 41
ten name van Stichting voor Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Gemeentepas/stadspas voor mensen met een laag inkomen
Het CLV is aanbieder bij de Veenendaalpas (Stichting Leergeld is hieraan gekoppeld), Grebbepas en Cunerapas. Deze pas is gratis voor mensen met een laag inkomen in de gemeenten Veenendaal, Renswoude en Rhenen. Op de pas staan tegoeden die voor verschillende producten en activiteiten gebruikt kunnen worden.

Iedereen die in 2021 gebruik heeft gemaakt van minimaregelingen krijgt automatisch een pas. Als u de pas niet automatisch krijgt, dan kunt u deze zelf aanvragen via onderstaande websites:

Veenendaal

Renswoude

Rhenen

Via de regeling Middelbare schoolkosten kunt u een vergoeding aanvragen voor schoolbenodigdheden, zoals een laptop, tekendoos of rekenmachine. Deze regeling is er voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar oud.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Voor elk kind, elke leerling, is muziek, sport en cultuur belangrijk. Daarom wensen we dat elke leerling, ook buiten schooltijd, tijd en geld kan besteden aan muzikale, sportieve en culturele zaken.

Mocht u de kosten daarvoor niet kunnen dragen, dan kunt u contact opnemen met iemand van school. Dat kan de mentor, teamleider of vertrouwenspersoon zijn, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de tussenpersoon voor het jeugdfonds, mevrouw L. (Lotte) van Hal. Zij begeleidt bij de aanvraag van het fonds, koppelt de goedkeuring terug en verwijst door naar de desbetreffende sportvereniging/club/sportschool.