Ouderbijdrage

Ouderbijdrage vrijwillige algemene schoolkosten
Elk jaar vraagt het CLV van de ouders een bijdrage in noodzakelijke kosten, waar geen subsidie van het Ministerie van Onderwijs tegenover staat. Deze bijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte en de bestemming van deze vrijwillige algemene schoolkosten.

In het cursusjaar 2021-2022 vragen wij een vergoeding van €75,- voor deze bijdrage.

Uit deze bijdrage worden onderstaande activiteiten betaald:

Ouderbijdrage vrijwillige SPECIFIEKE schoolkosten
Naast de ouderbijdrage voor algemene schoolkosten vraagt het CLV een bijdrage voor specifieke schoolkosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de studierichting, het leerjaar, de gekozen talentrichting en de pakket-/profielkeuze van de leerling. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u facturen waar deze kosten expliciet op staan vermeld.

Het niet voldoen van de ouderbijdrage kan niet tot uitsluiting van de leerling voor een bepaalde activiteit leiden. Het CLV hanteert wel de stelregel, dat een percentage van de bijdrage voor een bepaalde activiteit betaald moet zijn om deze doorgang te kunnen laten vinden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Reglement ouderbijdrage vrijwillige schoolkosten CLV of Kosten per niveau en leerjaar.

Betalen via WIS Collect
Als er keuzes of facturen voor u klaar staan, krijgt u een e-mail vanuit ons betalingssysteem WIS Collect met een link naar uw persoonlijke pagina waar u de facturen kunt samenstellen en betalen.

Als u vragen heeft over het betalingssysteem WIS collect, dan kunt u deze handleiding raadplegen.

Het bankrekeningnummer van onze school is:

IBAN NL45 INGB 0000 6416 41
ten name van Stichting voor Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Gemeentepas/stadspas voor mensen met een laag inkomen
Het CLV is aanbieder bij de Veenendaalpas, Grebbepas en Cunerapas. Deze pas is gratis voor mensen met een laag inkomen in de gemeenten Veenendaal, Renswoude en Rhenen. Op de pas staan tegoeden die voor verschillende producten en activiteiten gebruikt kunnen worden.

Iedereen die in 2021 gebruik heeft gemaakt van minimaregelingen krijgt automatisch een pas. Als u de pas niet automatisch krijgt, dan kunt u deze zelf aanvragen via onderstaande websites:

Veenendaal

Renswoude

Rhenen