Rekentoets

Leerlingen, die schooljaar 2020-2021 examen doen en wiskunde in hun pakket hebben, hoeven geen rekenexamen te maken.

In het Wetsvoorstel afschaffen rekentoets & schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde van 10 juni 2020 staat:

“Voor leerlingen die geen eindexamen doen in het vak wiskunde is het van belang dat het vervolgonderwijs kan zien wat het rekenniveau van een leerling is. Daarom komt er voor deze groep leerlingen in mavo en havo (2F voor mavo, 3F voor havo) een schoolexamen rekenen. Dit examen moet gebaseerd zijn op de referentieniveaus. De afnamevorm en het aantal examens bepaalt de school zelf.”

Op het CLV is er voor deze groep leerlingen een verplicht PTA Rekenen, waarin de vier domeinen met rekendoelen elk afzonderlijk worden getoetst. De vier domeinen zijn: Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden. De vier toetsen tellen allemaal even zwaar en het gemiddelde van deze vier toetsen vormt het rekenexamencijfer. Dit cijfer moet er komen en wordt ook vermeld, maar zal verder niet meetellen in de slaag-/zakregeling.

Voor elke toets is ook een herkansingsmogelijkheid, die losstaat van de reguliere herkansingen.

Op het CLV maken we in de rekenlessen gebruik van het rekenprogramma SmartRekenen.

Vragen of meer informatie?
Stuur een mail naar de heer W.A. van der Knaap, examensecretaris en coördinator rekenexamen.