Rekentoets

Eindexamen leerlingen met wiskunde in hun pakket hoeven geen rekenexamen te maken.

In de Wet Voortgezet Onderwijs 2020 staat in artikel 12.45 lid 1:

“De eindexamens omvatten voor leerlingen die geen eindexamen in het vak wiskunde afleggen een schoolexamen rekenen. Bij de vaststelling van de opgaven van dit schoolexamen worden de referentieniveaus rekenen in acht genomen die voor de desbetreffende schoolsoorten of voor dan wel binnen leerwegen zijn vastgesteld op grond van artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.”

Op het CLV is er voor deze groep leerlingen uit mavo 4 en havo 5 een verplicht PTA Rekenen, waarin de vier domeinen met rekendoelen elk afzonderlijk worden getoetst. De vier domeinen zijn: Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden. De vier toetsen tellen allemaal even zwaar en het gemiddelde van deze vier toetsen vormt het rekenexamencijfer. Dit cijfer moet er komen en wordt ook vermeld op een aparte bijlage bij het diploma, maar zal verder niet meetellen in de slaag-/zakregeling.

Voor elke toets is ook een herkansingsmogelijkheid, die losstaat van de reguliere herkansingen.

Op het CLV maken we in de rekenlessen gebruik van het rekenprogramma SmartRekenen.

Vragen of meer informatie?
Stuur een mail naar de heer W.A. van der Knaap, examensecretaris en coördinator rekenexamen.