Veranderingen vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten

Vanaf het nieuwe schooljaar (2022-2023) zullen we op een andere manier de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolkosten voor uw kind(eren) berekenen en factureren.


We willen namelijk dat ouderbijdragen en schoolkosten beter betaalbaar zijn, dat het vooraf duidelijk is wat de kosten zijn en in principe nog maar één factuur per jaar sturen. Voorheen werden de kosten uitgesplitst naar vrijwillige ouderbijdrage, algemene schoolkosten en specifieke schoolkosten. Aangezien we alle kosten gaan bundelen, spreken we vanaf het nieuwe schooljaar over ‘ouderbijdrage in de schoolkosten’. 

Waarom vragen we een ouderbijdrage in de schoolkosten?
Jaarlijks ontvangt de school een vergoeding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) voor onder andere personeel, huisvesting, inventaris en leermiddelen. Voor een aantal andere zaken die wij ook belangrijk vinden, maar waarvoor wij geen vergoeding van het Ministerie ontvangen, vragen wij een ouderbijdrage in de schoolkosten. De ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor:

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen deel kunnen nemen aan deze (buitenschoolse) activiteiten, omdat het op een andere wijze dan de reguliere lesactiviteiten bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind. Zonder de ouderbijdrage is het echter niet mogelijk deze activiteiten en programma’s aan te (blijven) bieden. Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat het niet (geheel) betalen van de bijdrage door de ouders niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten. Echter, de extra (onderwijs)activiteiten kunnen komen te vervallen wanneer te veel ouders de ouderbijdrage niet betalen.

Hoe zijn we tot het nieuwe bedrag gekomen?
De vrijwillige ouderbijdrage was voorheen €75 en daar kwam dan nog een bedrag van ca. €100 tot €160 bovenop voor een van de talentlijnen en ca. €60 voor dagexcursies. Hoewel het totaalbedrag per leerjaar en per studierichting verschilde, bleken deze kosten ieder jaar aanzienlijk. We hebben daarbij een gemiddelde bepaald van alle kosten die tijdens de schoolloopbaan van een leerling worden gemaakt en die gedeeld door 4, 5 of 6 jaar. Dit leidt tot een bedrag van bijna €200 per leerling per leerjaar.

Samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hebben we gekeken hoe de ouderbijdrage in de schoolkosten gelijkmatiger over alle leerjaren kan worden verdeeld en hoe wij er als school naar kunnen streven om dit bedrag zo laag mogelijk te houden. Het CLV heeft vanuit dit streven besloten om zelf ook een extra bijdrage te leveren, waardoor wij gezamenlijk zijn uitgekomen op een nieuw bedrag van €120 per leerjaar, per kind voor de ouderbijdrage in de schoolkosten. Dit bedrag is dus over alle leerjaren gelijk en is inclusief buitenschoolse activiteiten, dagexcursies en talentlijnen.

Let er wel op dat de kosten van de uitweken, het ski- en het zeilkamp hier buiten vallen en alsnog apart in rekening gebracht worden in het betreffende leerjaar.

Wat verandert er aan de manier van factureren?
U zult in plaats van meerdere rekeningen per jaar voortaan aan het begin van het schooljaar nog maar 1 keer een rekening ontvangen van €120 die naar keuze eenmalig in september kan worden voldaan of gedurende het schooljaar in een aantal vaste termijnen. Meer specifieke informatie hierover volgt in september 2022.

“De ouderraad en de oudergeleding van de MR zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe ouderbijdrage in de schoolkosten. Wij hebben erop toegezien dat het nieuwe systeem vooral eerlijker wordt en niet duurder. Deze veranderingen zorgen ervoor dat we solidair kunnen zijn met leerlingen waarvan ouders de bijdrage niet kunnen betalen én zorgen ervoor dat de kans het grootst is dat excursies en activiteiten door kunnen gaan”. Kees van Hardeveld, voorzitter ouderraad.

Terug naar overzicht