Nieuws in de CLV Schoolbrief 2015-2016

06 - Nieuws over de rekentoets

Op 14 juni hebben de bewindspersonen van OCW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken van rekenen en taal in het vo en mbo.
Voor het vo bevat de brief informatie over de volgende onderwerpen:

  1. besluit over het vangnet in het vwo;
  2. besluit over het meetellen van het resultaat van de rekentoets in schooljaar 2016-2017 voor het havo en het vmbo;
  3. resultaten van de rekentoets vo;
  4. de agenda rekenonderwijs vo/mbo;
  5. onderzoek naar de besteding van aanvullende middelen voor Nederlandse taal en rekenen;
  6. wetsvoorstel differentiatie exameneisen Nederlands en rekenen.

Vwo-vangnet treedt niet in werking
De rekentoets is dit jaar door vwo-leerlingen goed gemaakt, hierdoor treedt het vangnet voor de rekentoets 3F en de rekentoets 3ER voor deze leerlingen niet in werking. Het vangnet is een onderdeel van het overgangsrecht van de rekentoets in het vwo om de invoering van de rekentoets op een verantwoorde manier te laten verlopen. Wanneer er in dit voorjaar was gebleken dat meer dan 5% van de vwo-leerlingen zakt vanwege de rekentoets, dan zou het vangnet inwerking treden. Het vangnet zou er voor zorgen dat vwo-leerlingen ook met een 4 voor de rekentoets in plaats van een 5 hun diploma zouden kunnen behalen. Maar omdat minder dan 5% van de vwo-leerlingen hun diploma niet haalt door de rekentoets, treedt het vangnet niet in werking en moeten leerlingen minimaal een 5 voor de rekentoets halen voor hun diploma.

Het overgangsrecht bepaalt dat de rekentoets in dit schooljaar (2015-2016) nog geen onderdeel uitmaakt van de kernvakkenregeling. Dit betekent dat de vwo-leerlingen minimaal een 5 moeten halen voor de rekentoets om te kunnen slagen. Binnen de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) mogen ze ook nog een 5 halen, waarbij dan de andere kernvakken een 6 of hoger moeten zijn.

Vanaf volgend schooljaar is het overgangsrecht afgelopen en maakt de rekentoets onderdeel uit van de kernvakkenregel in het vwo. Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets mag een leerling maximaal één vijf halen als de rest van de vakken worden afgesloten met een 6 of hoger.

Het resultaat van de rekentoets telt in schooljaar 2016-2017 niet mee voor havo en vmbo
De tussentijdse resultaten op de rekentoets zijn nog niet voldoende verbeterd, reden waarom het resultaat van de rekentoets ook in het schooljaar 2016-2017 niet zal meetellen voor het behalen van een havo- of vmbo-diploma. De rekentoets dient wel ten minste één keer te zijn afgelegd als verplicht onderdeel van het eindexamen en het resultaat wordt ook vermeld op de cijferlijst.
Volgend schooljaar zal aan de hand van de resultaten opnieuw worden onderzocht of het verantwoord is om de resultaten van de rekentoets te laten meetellen voor het schooljaar 2017-2018.

De resultaten van de rekentoets vo
De resultaten van de eerste twee afnameperioden van 2016 en heel 2015 zijn bekend en zijn in de brief opgenomen. Na een aantal jaren waarin de resultaten verbeterden lijkt het er nu op dat ze enigszins afvlakken. Uitzondering is vmbo-gt maar dat heeft vooral te maken met het beëindigen van de cijferdifferentiatie. Leerlingen in vmbo-gt werden 1 cijferpunt strenger beoordeeld ten opzicht van vmbo-kb studenten. Dit is nu opgeheven waardoor leerlingen nu het daadwerkelijke 2F cijfer krijgen.

De rekenagenda
In oktober 2015 is er aan de Tweede Kamer een actieplan rekenonderwijs toegezegd dat nu in overleg met betrokken partijen de agenda rekenonderwijs vo/mbo is genoemd, ofwel rekenagenda.
De rekenagenda bevat activiteiten waarmee beoogd wordt leerlingen, studenten, ouders, rekencoördinatoren, docenten, besturen en schoolleiders de komende jaren te blijven motiveren om de kwaliteit van het rekenonderwijs te verbeteren. Het is de bedoeling dat de rekenagenda nog voor de zomer aan de Tweede Kamer word gestuurd.

Onderzoek naar de besteding van aanvullende middelen voor Nederlandse taal en rekenen
Afgelopen jaren ontvingen scholen extra geld om het taal- en rekenniveau van leerlingen verder te verbeteren. In opdracht van het ministerie van OCW is er door Regioplan onderzoek gedaan naar de besteding van de aanvullende middelen voor Nederlandse taal en rekenen in het vo en mbo. Uit het rapport blijkt dat er door de scholen meer geld is ingezet dan dat zij hiervoor via verschillende regelingen hebben ontvangen.
Veel scholen hebben extra geïnvesteerd in hun rekenonderwijs, meer dan voor Nederlands. Voor Nederlands zijn die extra inspanningen vooral gericht op extra ondersteuningsuren en na- en bijscholing en richten zich minder op extra taallessen.

Wetsvoorstel differentiatie exameneisen Nederlands en rekenen
In de brief van 6 oktober 2015 aan de Tweede Kamer was al aangegeven dat het referentieniveau 2F niet voor alle leerlingen uit vmbo-bb, de (mbo) entree-opleiding of mbo-2 haalbaar is. Nu wordt dit nog opgelost door middel van cijferdifferentiatie, waarbij de leerlingen in deze opleidingen 1 cijferpunt soepeler worden beoordeeld. Om dit ook transparant te maken op de cijferlijst zal er behalve voor rekenen ook een niveau 2A voor Nederlandse taal komen. Hiervoor is een wetswijziging nodig en tot de tijd dat die wijziging van kracht wordt blijft er gewerkt worden met de cijferdifferentiatie voor deze opleidingen. In hetzelfde wetsvoorstel zal ook de wettelijke basis voor de rekentoets 3S worden geregeld. Vermoedelijk treedt dit per schooljaar 2018-2019 in werking. Tot dat moment blijven de rekentoets 2A en de rekentoets 3S pilottoetsen.

De rekentoets 2A zal als officiële toets worden ingevoerd in vmbo-bb. Op dit moment wordt er door scholen gewerkt met de pilot rekentoets 2A voor leerlingen die niet in staat zijn om aan het referentieniveau 2F te voldoen. Nu mag voor eindexamenkandidaten van vmbo-bb het cijfer van de rekentoets 2A al wel op de bijlage bij hun cijferlijst gezet worden, maar daarbij kan nog niet het referentieniveau worden vermeld.

Ook zal de rekentoets 3S definitief worden ingevoerd als officiële alternatieve toets in vwo. De rekentoets 3S is bedoeld voor kandidaten in het vwo voor wie de rekentoets 3F niet uitdagend genoeg is. Ook voor de rekentoets 3S geldt dat er op dit moment wordt gewerkt met een pilot rekentoets. Eindexamenkandidaten vwo kunnen het cijfer van de rekentoets 3S al wel op hun cijferlijst zetten, maar daarbij kan nog niet het referentieniveau worden vermeld.

 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)