Schoolbrief leesversie

Schoolbrief september 2020

24-09-2020

donderdag 24 september 2020

Voorwoord

24-09-2020

Misschien kent u de uitdrukking ‘Ik heb weinig tijd dus ik schrijf je een lange brief.’

Toegeschreven aan Blaise Pascal, maar ook wel aan Maarten Luther.

Toch is de lengte van deze schoolbrief te wijten, of te danken aan het feit dat we veel hebben door te geven en niet aan gebrek aan tijd.

Over de nieuwbouw, kluisjes, onderwijs op afstand, zorg en begeleiding, Anders Organiseren, de AVG, hoogbegaafdheid, ziekmelden.

Hopelijk voorzien we zo in een behoefte, want geschreven wordt er al genoeg.

Willem de Vos
Rector-bestuurder

Onderwijs voor thuisblijvers

24-09-2020

Omdat het aantal leerlingen dat thuisblijft vanwege ziekte, ziekte van een huisgenoot of om preventieve redenen, toeneemt (ongeveer het dubbele van wat we gewend zijn), gaan we vanaf maandag aanstaande 27 september het volgende doen:
 

 • In alle lessen waarin leerlingen afwezig zijn, staat minimaal tijdens klassikale uitleg de laptop van de docent aan en is MS Teams voor die klas ingeschakeld, met de camera aan. Leerlingen thuis hebben zo de mogelijkheid minimaal de klassikale uitleg te volgen.
   
 • De aandacht van de docent gaat vooral uit naar de leerlingen in het lokaal. Het is aan de leerling, eventueel begeleid door ouder(s)/ verzorger(s) om deze mogelijkheid te benutten.  
   
 • De geluidskwaliteit wordt verbeterd via losse microfoons in de lokalen.
   
 • Sommige scholen gaan over op volledige streaming via camera’s in ieder lokaal. Zo ver gaan wij bewust nog niet, want het is de vraag wat dit doet met de ervaren veiligheid van docenten en zeker van starters, of van de klas. 


Op deze manier komen we tegemoet aan een groeiende vraag en kunnen we leerlingen thuis zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun leerproces.

Daarnaast zijn we het verzorgen van steunlessen aan het voorbereiden, door eigen docenten en met hulp van buiten.

 

Houd afstand

24-09-2020

Wij hameren er regelmatig op dat afstand houden in de les van groot belang is. Dat gaat in tegen de natuur en de wens van leraren, want die staan normaal in de klas en minder ervoor. Maar het is niet anders. De afspraak is dat een leraar die geen afstand kán houden, hetzij door de aard van het vak (bij practica of kunstvakken), hetzij door wat er in de klas gebeurt, beschermingsmiddelen draagt. Iedere docent beschikt over mondkapjes.

Op ieder bureau is een geel vel met een herinnering geplakt.

De leswisseling vindt gescheiden plaats, docenten verkassen eerst, daarna de leerlingen.

Voor leerlingen geldt overigens hetzelfde: houd afstand van volwassenen.

 

Nieuwbouw

24-09-2020

Ons nieuwe gebouw nadert nu met rasse schreden de voltooiing! Op 6 november zal de oplevering plaatsvinden. Daarna zijn de inrichters nog een poosje aan de slag. In de week voor de kerstvakantie gaan we verhuizen. Op 4 januari nemen we met onze medewerkers het gebouw in gebruik, op 5 januari bruist het van de leerlingen. Uiteraard maken we hen voor die tijd wegwijs in het gebouw.

We zouden het graag voor iedereen openstellen en een grootse opening organiseren, maar we zijn beperkt in onze mogelijkheden. We zoeken naar een vervangende oplossing om het prachtige gebouw (want het wordt echt mooi) van binnen en van buiten aan u te tonen.

AVG toestemming

24-09-2020

Momenteel zijn wij via een nieuwe functionaliteit in Magister bezig om de toestemmingen omtrent AVG te opnieuw verzamelen.

Ouders krijgen, wanneer zij inloggen in Magister een pop-upscherm met daarin het verzoek om toestemming aan te vinken voor:

 • schoolfotograaf
 • social media
 • beeldmateriaal intern
 • adresinfo aan onderwijsrelaties
 • GGD


Wij verzoeken u, de ouder, dringend dit pop-upscherm niet te negeren en de toestemmingen in te vullen, zodat wij uw actuele wens betreffende AVG helder hebben.

U kunt uw toestemmingen te allen tijde wijzigen door te klikken op het leerling icoontje linksonder in het menu van Magister en vervolgens op “gegevens van {naam kind}” te klikken > Toestemming gebruik gegevens.

Mocht u uw inloggegevens voor Magister niet meer weten, dan kunt u een mail sturen naar website@clv.nl.

Applicatiebeheer CLV

Schoolgids 2020-2021

24-09-2020

De digitale schoolgids voor schooljaar 2020-2021 is uit en kunt u vinden op de homepage van onze website.

Alle belangrijke informatie over onze school en ons onderwijs overzichtelijk bij elkaar. U kunt de meeste informatie ook op onze website vinden.

 

 

Online ziekmelden Magister

24-09-2020

Dit schooljaar zijn wij gestart met het online ziekmelden van leerlingen in Magister via de Magisterapp. Ouders kunnen dit zelf via hun ouderaccount in Magister invullen. Voor de zomervakantie hebben we hier aandacht aan besteed in de schoolbrief. 

Het meeste gaat goed, maar wij lopen tegen een aantal problemen aan.
 

 • Ouders hebben geen inlogcodes (aan te vragen via applicatiebeheer - vermeld de naam van uw kind(eren));
   
 • Ouders geven aan dat zij deze informatie niet hebben ontvangen/gelezen (bij deze nogmaals); 
   
 • Ouders melden zoon/dochter ook af voor andere zaken zoals ortho en huisarts, maar dit is niet mogelijk. Voor dit soort zaken dient er nog steeds gebeld te worden (0318-500621). Anders staat de leerling de hele dag ziek gemeld.
   

Het is goed om kennis te nemen van de aandachtspunten bij het doorgeven van een online ziekmelding. Deze aandachtspunten, de digitale instructie en meer vindt u in de bijlage.

Nieuwe huisstijl op maandag 4 januari 2021

24-09-2020

Waarschijnlijk heeft u afgelopen maart via social media, de Rijnpost of onze website gezien dat we met elkaar het hoogste punt van de nieuwbouw hebben gevierd. Tijdens deze viering heeft wethouder Marco Verloop ook alvast ons nieuwe logo onthuld. De ingebruikname (maandag 4 januari 2021) van ons nieuwe schoolgebouw is hét moment om de nieuwe huisstijl door te voeren. De komende maanden zult u de nieuwe huisstijl wel af en toe voorbij zien komen, omdat sommige communicatie-uitingen (schoolpassen, schoolgids) al in de nieuwe huisstijl zijn. Dat doen we om in januari zo up to date mogelijk te zijn.

Toelichting nieuwe huisstijl
Na ons 15 jaar met het logo met de poort te hebben geprofileerd, hebben we besloten om een nieuwe huisstijl te gaan voeren. Ons nieuwe gebouw en een toekomstgerichte manier van onderwijs vragen om een uitstraling van ‘vernieuwing/ontwikkeling’ en ‘toekomstgerichtheid’. Daar komt bij dat de uitgesproken kleuren van de nieuwbouw een goede match met een nieuw kleurenpallet goed kunnen gebruiken. En een laatste argument is dat onze school als ‘CLV’ door het leven gaat en dit nieuwe logo daarbij aansluit.

Onze zorg en begeleiding duidelijk in beeld

24-09-2020

Als het een beetje tegenzit, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met de vakleerkracht of mentor. Een oplossing is vaak dichterbij dan gedacht. Het CLV biedt verschillende vormen van begeleiding aan om de prestaties van de leerlingen te verbeteren.

In onze zorgkaart kunt u / kun jij zien welke vormen van ondersteuning en zorg wij kunnen bieden.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website.

 

 

 

De ouderraad over onderwijs in corona-tijd

24-09-2020

De impact van corona op het onderwijs en het CLV is erg groot. Dat hebben we de afgelopen maanden wel gemerkt en zullen we zeker ook de komende maanden nog blijven voelen. Namens alle ouders heeft de ouderraad de afgelopen tijd veel contact gehad met de school. Daar zijn een aantal zaken uitgekomen die we graag met jullie delen.

Allereest hebben we namens de ouders alle docenten en medewerkers bedankt voor hun bijzondere inzet in de afgelopen periode. Er was sprake van een crisissituatie dat veel van de medewerkers en de leerlingen heeft gevraagd. We hebben dan ook begrip voor het feit dat niet alles even soepel verliep, vooral in de eerste periode na de lockdown. Dat hebben we uitgebreid met de directie en in de medezeggenschapsraad besproken en geëvalueerd. Daarnaast hebben we veel input vanuit de ouders gekregen over de aanpak van het CLV in de lockdown tot aan de zomer. Met elkaar hebben we geconstateerd dat een aantal zaken goed zijn opgepakt maar ook een aantal zaken die moeizaam gingen. Daaruit zijn lessen getrokken die nu, na de zomer, ten uitvoer worden gebracht.

Communicatie:
Het is van belang om snel en duidelijk te communiceren over de aanpak van de school en de consequenties voor leerlingen. De invulling van het onderwijs en wat er gebeurt bij uitval is nu vroegtijdig (nog voor de start van het schooljaar) gecommuniceerd. Als er geen fysieke les mogelijk is, zal hiervoor zo snel mogelijk een digitale les komen. Ook is helderheid gegeven over de buitenlandse reizen en excursies dit jaar.

Perspectief bieden:
Heel belangrijk voor het CLV is om leerlingen, docenten en ouders perspectief te geven. In eerste instantie ging dat om te zorgen dat de sociale contacten weer konden worden opgepakt door enkele lessen fysiek aan te gaan bieden. Vervolgens door extra hulp te organiseren voor leerlingen die een achterstand oplopen door het onderwijs op afstand. Ook nu is dat een speerpunt. Er is extra aandacht voor die leerlingen die alsnog in het begin tegen problemen aanlopen doordat ze mogelijk een deel hebben gemist. Daarvoor komen steunlessen beschikbaar.

Digitaal lesgeven:
Onderwijs op afstand is een andere discipline dan fysiek onderwijs. Zowel voor leerlingen als docenten. Er is veel geëxperimenteerd en vooral geleerd. Die ervaring moeten we dit jaar beter gaan merken. En de school is nu beter voorbereid op een eventuele nieuwe lockdown. In de nieuwe roosters is meer ruimte gecreëerd om flexibeler met de lessen te kunnen omgaan zodat bijvoorbeeld steunlessen kunnen worden gegeven. Ook is ervoor gekozen om alles centraal vanuit Magister te regelen. Dat geeft meer duidelijkheid.

De ouderraad heeft er alle vertrouwen in dat we weer een goed schooljaar tegemoet gaan. Met dank aan de input vanuit ouders en het werk dat door de docenten, directie en medewerkers de afgelopen tijd is verricht.

 

 

Kluisje huren 2 t/m 5 havo en 2 t/m 6 vwo

24-09-2020

Voor de leerlingen in bovengenoemde leerlagen die nog een kluisje gebruiken in het studiehuis of in de gymzalen 1 en 2 zal het innen van de huur als volgt gaan:
 

 • Vanaf de start van het leerjaar 2020-2021 gebruikt de leerling het kluisje.
   
 • Na de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw kan de leerling via www.huureenkluisje.nl een elektronisch kluisje huren. De leerling betaalt dan pas de huur van €19,- voor het gehele leerjaar 2020-2021.
   
 • De kluisjes in het studiehuis en in de gymzalen komen te vervallen en dienen voor de kerstvakantie leeg te zijn.
   
 • Meer informatie over de nieuwe kluisjes volgt.

Samenvatting Onderzoek Anders Organiseren

24-09-2020

In mei 2019 is het traject Anders Organiseren gestart. Vanuit een open benadering worden de mogelijkheden om het onderwijs op het CLV anders vorm te geven onderzocht. Anders Organiseren is dus een verzamelterm voor alle initiatieven die al zijn ontplooid en nog zullen worden ingevoerd. Om die initiatieven juist te implementeren en tot hun recht te laten komen, zullen onderwijsveranderingen noodzakelijk zijn. Veranderingen roepen echter doorgaans weerstand op en het is ook belangrijk het goede te behouden. Bovendien willen we gedurende het traject kunnen evalueren. Om die redenen is in mei en juni 2020 de stand van zaken vastgesteld. Met behulp van een enquête en focusgroepgesprekken onder personeel, leerlingen en ouders is de vraag beantwoord:

Hoe kijken betrokkenen aan tegen onderwijsveranderingen op het CLV?

Het CLV komt naar voren als een gematigd moderne school. Vanuit het onderzoek is te zien dat verschillende veranderingen door veel mensen positief zijn ontvangen. Hierbij valt te denken aan de invoering van de laptops, maatwerk en de nieuwbouw. Respondenten die deze veranderingen negatief beoordelen, zijn vooral ontevreden over de communicatie en het ontbreken van een heldere visie. Uit het onderzoek en de gesprekken met de focusgroepen komen deze leerpunten voor Anders Organiseren duidelijk naar voren. Om dit traject te laten slagen moet in de volgende periode gewerkt worden aan een heldere visie, duidelijke communicatie en het vergroten van de betrokkenheid van de verschillende partijen. 

Het volledige onderzoek is beschikbaar, stuur een mailtje naar Margriet Dielemans, dim@clv.nl

Nieuws vanuit het CLV op het gebied van (hoog)begaafdheid

24-09-2020

De oudercursus voor ouders van onderpresterende (hoog)begaafde kinderen

Ook dit jaar (tussen de herfst- en kerstvakantie, de data volgen nog) bieden we ouders de gelegenheid om op het CLV en onder begeleiding van de psycholoog/orthopedagoog mevr. Corsten en de specialist hoogbegaafdheid (ECHA) mevr. Visser meer te weten te komen over de achtergronden, oorzaken en aanpak van onderpresteren bij (hoog)begaafde kinderen. In twee avonden belichten we de diverse aspecten van onderpresteren en bespreken we met elkaar hoe je op dit gebied je kind zo goed mogelijk kunt begeleiden. We hebben het over ‘mindset’, de verschillende typen (hoog)begaafdheid, de oorzaken van onderpresteren, maar ook hoe je het beste met je puber in gesprek kunt gaan. We kijken naar het puberbrein en wisselen ervaringen uit. Tijdens de derde avond evalueren we en kijken we met elkaar naar wat gewerkt heeft en of de ouders nog tips met elkaar kunnen uitwisselen. Uit vorige jaren is gebleken dat ouders het als leerzaam ervaren en het ook prettig vinden om met ‘lotgenoten’ over hun onderpresterende kind te kunnen praten.

Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u zich aanmelden bij:

Mevr. K. Visser, k.visser@clv.nl

Bewegen & leefstijl

24-09-2020

De afgelopen jaren is leefstijl & gezondheid een veel belangrijker begrip geworden in onze maatschappij, maar zeker ook onder onze leerlingen.

Op school proberen wij steeds meer aan te sluiten bij deze behoefte en bieden wij coaching op het gebied van bewegen & leefstijl aan. Bewegen & leefstijl heeft als hoofddoel om de fysieke gezondheid van de leerlingen op school te waarborgen.

Bewegen & leefstijl werkt zowel vanuit de adviserende rol als door middel van bewegen. Hieronder enkele voorbeelden voor wanneer leerlingen bij ons terecht kunnen:

 • Advies over leefstijl (voeding & bewegen)
 • Problemen met het fysieke welzijn (blessures, overgewicht, weinig energie etc.)
 • Advies over beter presteren in de sport (training& voeding)
 • Fysieke beperking die de deelname aan reguliere sport in de weg staat


​Belangrijk om te weten is dat wij ons niet alleen richten op leerlingen met een fysiek ‘probleem’, maar ook op de leerlingen die geïnteresseerd zijn in bovenstaande en daarin nog sturing kunnen gebruiken.

Mocht u als ouder(s)/verzorger(s) het idee hebben dat uw kind baat zou kunnen hebben in begeleiding rondom dit thema dan kunt u dit altijd aangeven bij de mentor.

Voor vragen of direct contact mag u ons ook altijd benaderen.

Jarno van Elst en Rosanne Bakker

Uitnodiging INTRANSITION onderzoek

24-09-2020

Wil jij ook bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek? Dat kan! We willen je namelijk vragen om samen met één van je ouders en als je dat leuk vindt ook met je beste vriend(in) deel te nemen aan een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek gaat over de persoonlijke ontwikkeling van jongeren wanneer zij van de middelbare school naar vervolgonderwijs, of aan het werk, gaan. Wij zijn benieuwd naar hoe jij deze stap in je leven ervaart!

Kijk voor meer informatie in de bijlage.

Ons nieuwe aanbod Talentprojecten

28-09-2020

De hele week mag je naar school en krijg je allerlei nieuwe dingen aangeboden en toch is dat soms niet genoeg. Je wilt méér leren. En je wilt andere dingen leren. Je bent heel zelfstandig en je hebt niet alle lessen nodig om bij te blijven.

Herkent u dit? Voor deze leerlingen lanceren we dit cursusjaar de ‘Talentprojecten’. Deze projecten bieden verbreding en zijn ontwikkeld door Bureau Talent. Er is een breed pakket aan keuzemogelijkheden binnen de gebieden Taal, Kunst & Cultuur; Natuur, Techniek & Evolutie en Mens & Maatschappij. Voor meer informatie: https://bureautalent.nl/nl/talentprojecten

Binnen een online omgeving worden alle projecten aangeboden. De leerling kiest een onderwerp van zijn of haar interesse en het ontdekken kan beginnen. Aan de hand van filmpjes, uitleg en vragen verdiepen leerlingen zich in het onderwerp en ontwikkelen een product waarmee het project wordt afgesloten. De leerling wordt online begeleid en krijgt feedback. En wat helemaal mooi is; er zijn zo’n 34 verschillende projecten waardoor er veel keuze is en de leerling zich ook kan verdiepen in meerdere onderwerpen per jaar.

Aan het einde van het schooljaar is er een feestelijke afsluiting waarin de leerlingen kunnen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Binnenkort volgt er meer informatie over de toelatingseisen en hoe leerlingen zich kunnen opgeven.

Voor meer informatie kunt u mailen naar mevrouw Romkes; h.romkes@clv.nl

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)