print

Leesversie CLV Schoolbrief

Voorwoord schoolbrief

11-07-2019

Ooit vertelde iemand dat zij met drie kinderen gingen kamperen en de spullen haast niet kwijt konden in de kleine auto. Een vriend met veel logistiek inzicht hielp bij het inpakken. Ook met de levensmiddelen die meegenomen werden. Want stel je toch voor dat in het buitenland iets niet te krijgen zou zijn. Sommige blikjes had hij zo goed verstopt dat ze pas na een jaar of twee toevallig weer tevoorschijn kwamen. Gelukkig waren de uiterste verkoopdata toen niet zo streng. Hoewel ik meen dat het om leverpastei ging.

Hopelijk gaat u de vakantie in zonder inpakspanning en wordt het een aangename tijd. Waar dan ook, thuis, in eigen land of op afstand.

In deze brief vindt u de laatste aanwijzingen voor wat nu nog geregeld moet worden, of van belang is voor de eerste week na de vakantie.

Graag wensen we iedereen een ontspannen tijd van re-creatie (her-schepping) toe en een behouden terugkeer.

Willem de Vos
Rector-bestuurder

Vertraging sloop

11-07-2019

Vertraging sloop

 

De sloopactiviteiten aan het Theoriehuis hebben stilgelegen sinds dinsdag 18 juni. De reden is dat op die dinsdag de melding kwam dat er op nog niet eerder ontdekte plekken asbest was aangetroffen. Dat er asbest in het gebouw zit, was niet nieuw en er is in het (recente) verleden diverse keren onderzoek naar gedaan. Maar deze tot dan toe onzichtbare plek was wel nieuw.

Deskundige wijze afvoer
Ingenieursbureau Brabant heeft de situatie onderzocht en op maandag 24 juni een rapport uitgebracht. Er zijn vele kleefmonsters genomen van stof en de lucht is op vijf plaatsen geanalyseerd. Gelukkig is in geen enkel monster asbest aangetroffen. Er zit echter wel asbest (hechtgebonden) in een deel van het puin; dat wordt op deskundige wijze afgevoerd in week 29. Bovendien moet de sloper anders te werk gaan bij de rest van het gebouw. Hij kan niet meer overal het beton breken en daarna ‘crushen’. Bepaalde stukken zullen uit de constructie moeten worden gezaagd, naar beneden getakeld en ingepakt afgevoerd. Daartoe is een nieuwe sloopmelding gedaan en deze is inmiddels geaccepteerd.

Voortgang
Dat betekent dat de sloper in de eerste vakantieweek verdergaat met de sloop van delen van het Theoriehuis en de kop van het Praktijkhuis. Intussen is er wel doorgewerkt: er zijn diverse tussenwanden weggehaald en constructieve verstevigingen aangebracht met het oog op de nieuwbouw. In het totaal wordt dertig ton staal verwerkt in de blijvende gebouwdelen. Het ziet er naar uit dat als de leerlingen terugkomen van vakantie, de sloop (vrijwel) voltooid zal zijn en de bouw kan beginnen. Dan is er meer ruimte voor de fietsen omdat de helft van het Theoriehuis verdwenen is.

 

Einde schooljaar, niet vergeten

11-07-2019

Sleutels inleveren.
Leerlingen die de school verlaten of in klas 1 zitten, en daarmee volgend jaar niet meer in het Brughuis, dienen hun kluissleutel voor 19 juli bij de receptie (mavohuis) in te leveren. Bij het inleveren van 2 originele sleutels en een lege en schone kluis ontvangt de leerling een kleine attentie als dank voor de goede zorg.

Kluisje schoon.
Alle blijvende leerlingen moeten hun kluisje voor 19 juli leeg en schoon achterlaten. De kluisjes worden in de vakantie allemaal gecontroleerd op gebreken.

Fietsen stallen in het nieuwe schooljaar.
Tijdens de nieuwbouw is het plaatsen van de fietsen soms lastig. We streven er naar om alle fietsen goed kwijt te kunnen. Helaas staan sommige fietsen zo slecht gestald dat er onveilige situaties ontstaan. Hulpdiensten kunnen er bij calamiteiten niet meer langs. Na de vakantie mogen fietsen alleen nog geplaatst worden in de afgebakende belijning of tussen de hekken/stangen. De brugklassers hebben hun eigen fietsplein. Alle andere leerlingen zijn vrij om zijn/haar fiets op de daarvoor aangegeven plaats te zetten.

Boeken inleveren.
Op woensdag 17 juli kunnen de schoolboeken ingeleverd worden bij Iddink, die dan bij ons op school aanwezig is. Leerlingen hebben reeds een bericht ontvangen over waar en hoe laat zij de boeken in kunnen leveren.

Rechten en plichten AVG

11-07-2019

Wilt u meer weten over de rechten en plichten die de aangepaste AVG wetgeving met zich meebrengt?

Lees alle informatie via ons privacybeleid.

Schoolpas

11-07-2019

Graag vragen wij uw aandacht voor de wijziging van het uitgeven van de schoolpassen.

Geen nieuwe schoolpas
Aankomend schooljaar 2019-2020 wordt de schoolpas niet vernieuwd voor onze huidige leerlingen. Het is dus belangrijk dat uw kind(eren) de schoolpas bewaart voor hergebruik.  Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle nieuwe leerlingen een schoolpas. Deze schoolpas moeten ze iedere dag bij zich hebben.

Veiligheid
De pas is nodig voor faciliteiten als de mediatheek of het gebruik van de lift. Wij kunnen leerlingen altijd vragen de pas te tonen als er aanleiding is na te gaan met welke leerling we te maken hebben. Op deze manier draagt de schoolpas bij aan het gevoel van veiligheid op het terrein, in het schoolgebouw en bij buitenschoolse activiteiten en dat vinden wij belangrijk.

Borg van de mediatheek retour voor examenleerlingen

11-07-2019

Ben je geslaagd voor je examen?

Tot 19 juli krijg je je borg terug bij de balie van de mediatheek, mits er geen openstaande posten zijn.

Nieuws van de ouderraad

16-07-2019

The voice van de ouders

Vertegenwoordiging
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders van de kinderen op het CLV. Een delegatie van de Ouderraad neemt deel aan de MR-vergaderingen waarin met de directie, personeel en leerlingen over het beleid op school wordt gesproken. Om de stem van de ouders te laten horen, overleggen we gemiddeld 5 keer per schooljaar. De ouderraad telt nu 8 leden, 5 moeders en 3 vaders.

Betrokkenheid
Op 18 juni was onze laatste vergadering van dit schooljaar. Daarin hebben we de jaarplanning en de verantwoording van de onderwijstijd besproken en de ouderavond over sexting geëvalueerd.

Over het algemeen constateren we, mede op basis van alle cijfers en stukken, dat het CLV goed functioneert en dat onze kinderen op een prettige manier naar school kunnen. Maar we zien ook ruimte voor verbetering en we houden de knelpunten scherp in de gaten. Zo volgen we de ontwikkelingen rond het ‘maatwerk’ nauwgezet en zijn we ook betrokken bij de invulling van de talentrichtingen.

Kritische vragen
Een belangrijk punt voor de ouderraad is het grip houden op de kosten die ouders betalen voor allerlei activiteiten op school. Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt veel van ouders gevraagd. Dat vraagt om een goede verantwoording van waar die gelden aan worden besteed. Als ouderraad hameren wij er continu op dat de kosten binnen de perken dienen te blijven voor ouders.

Verder zien we veel projecten en pilots ontstaan binnen de school. Het is voor ouders niet altijd duidelijk in hoeverre deze activiteiten de effectiviteit en kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Daar stellen we kritische vragen over.

Verbetering
Als ouderraad denken we mee met de school over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld de problemen bij het doorstromen en hoe we die kunnen verbeteren. En we hebben een gesprek gevoerd met de werkgroep ‘digitalisering’ van het CLV om het werken met de laptops te verbeteren, het gemak voor de ouders van Magister te vergroten en meer aandacht te vragen voor de invloed van social media.

Wilt u meer informatie, een onderwerp agenderen of wilt u meer betrokken worden en zelf deelnemen aan de ouderraad? Mail ons dan: ouderraad@clv.nl

 

Het team van de mediatheek zoekt versterking

11-07-2019

Mediatheek
De mediatheek van het CLV is een plek waar leerlingen zelfstandig en in rust kunnen werken. Leerlingen kunnen in onze mediatheek gebruik maken van een collectie jeugdliteratuur, Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse boeken, naslagwerken en informatieve boeken, kranten en tijdschriften.

Zoeken wij u?
Krijgt u energie van omgang met jongeren? Kunt u overweg met digitale media, bent u graag betrokken en steekt u graag de handen uit de mouwen? Dan hopen wij dat u reageert.

Wanneer?
Op maandag en/of woensdag van 10.30 uur – 13.45 uur kunt u als vrijwilliger een handje helpen bij diverse werkzaamheden.

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de mediathecaris mevrouw I. Hania, tel 500621(ma t/m do) of i.hania@clv.nl.

U bent ook van harte welkom om eens wat sfeer te proeven en/of een paar uur mee te draaien. Graag tot ziens!

Inleveren oude mobieltjes

11-07-2019

Oude mobieltjes zijn nog geld waard.

Voor Stichting Opkikker verzamelt het CLV oude mobieltje. Met de gelden die hiermee worden opgehaald organiseert de stichting uitjes naar pretparken, dierentuinen,mini vakanties etc.voor kinderen die langdurig of ongeneselijk ziek zijn. 

Levert u ook uw oude mobieltje in? Dit kan bij de receptie in het mavo huis, alvast bedankt namens Stichting Opkikker.

Boeken lezen tijdens de vakantie?

11-07-2019

Even geen school, maar wel lekker lezen!

Een leerling mag vijf leesboeken meenemen.

We lenen ze uit tot 9 september.

Leestips vind je hier.

Nog boeken thuis?

11-07-2019

Heeft uw zoon/dochter nog boeken thuis en zijn ze misschien te laat?

 

Breng ze voor 19 juli terug naar de mediatheek en neem voldoende boetegeld mee.

Toppers voor vervroegd examen – ook in de onderbouw

11-07-2019

12 juni zaten 20 leerlingen (de een zenuwachtig, de ander zelfverzekerd) klaar om het 7e en 8e uur de eindtoets Engels havo 3 te maken; 4 weken eerder dan de officiële datum. Ook in havo-3 kon er dit jaar namelijk vervroegd ‘examen’ gedaan worden. Het betrof dan natuurlijk wel het onderbouw examen grammatica, waar de leerlingen zich in de eerste drie jaar van de schoolcarrière op hadden voorbereid.

Leerlingen mochten zich aanmelden en uit de 46 aanmeldingen hebben de docenten een selectie gemaakt van leerlingen die uitgenodigd werden voor dit vervroegde moment. Criteria waren werkhouding, gemiddeld cijfer van Engels, gemiddelde cijfers van alle vakken en vooral hun motivatie; ‘Waarom denk jij de toets Engels al eerder te kunnen maken?’ ‘Wat levert het je op? en ‘hoe ga je je voorbereiden voor deze toets?’

Uiteindelijk kozen drie leerlingen er bewust voor toch niet mee te doen. Twee andere leerlingen werd door de vakdocent alsnog aangeraden niet mee te doen. Van de 20 leerlingen hebben uiteindelijk 17 leerlingen een (prachtige) voldoende gescoord. Mooi om te zien dat leerlingen de kansen die ze krijgen ook ten volle benutten. Bij de analyse en het inzien van de toets werd nog stilgestaan bij de vraag of de toets beter of slechter zou zijn gegaan wanneer je deze toch 9 juli had gemaakt. Een reflectiemoment om terug te kijken op het proces.

Wij zijn er trots op dat we deze talenten in huis hebben.
 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)