Onderwijs op de mavo van het CLV

Mijn Mooi Mavo: project op het CLV

Mavo

Wij beseffen dat kinderen vooral behoefte hebben aan een goede relatie met docenten en medeleerlingen, aan het zelf keuzes kunnen maken en aan het opdoen van kennis en vaardigheden waarmee ze tegelijk zelfvertrouwen ontwikkelen. Mavo-leerlingen hebben bovendien veel behoefte aan structuur en duidelijkheid. Vanuit een pedagogische benadering krijgen die begrippen in ons onderwijs veel aandacht. Wij hanteren het zogenoemde Leren in Veiligheid (LIV). Met LIV wordt leerlingen gefaseerd aangeleerd op een effectieve manier in de les zelfstandig te werken of samen te werken. We gaan ervan uit dat daarmee de kwaliteit van de lessen wordt verhoogd en dat de leerlingen bovendien geleidelijk de beschikking krijgen over de juiste vaardigheden voor een goede werkhouding.

 

In klas 2 geven wij mentorlessen in halve groepen. Daarmee zetten we in op het opbouwen van een goede relatie met leerlingen en ouders. Het maakt de begeleiding van leerlingen zo optimaal mogelijk.

 

In de vaklessen wordt ook aandacht gegeven aan het verwerven van studievaardigheden. Elk vak heeft een bepaalde studievaardigheid aangewezen gekregen om in de lessen mee te starten. In andere vakken wordt daarop aangesloten.

 

In klas 2 zijn de vakken verzorging, biologie, techniek en natuur/scheikunde samengevoegd tot het leergebied Mens en Natuur. De samenhang tussen de genoemde vakken wordt daardoor voor leerlingen helder gemaakt. Doordat leerlingen 5x per week les hebben van dezelfde docent kunnen het onderwijsleerproces en de pedagogie optimaal vormgegeven worden.

 

Contact mavo

 
Afdelingsleider 1 mavo/havo en 1 havo/atheneum

mevrouw S. Breemer
s.breemer@clv.nl


Afdelingsleider 2 - 4 mavo
de heer A. van Houwelingen
a.vanhouwelingen@clv.nl


Telefoon
Het telefoonnummer van de school is (0318) 500 621. Het is niet altijd mogelijk om een docent tijdens schooltijd rechtstreeks aan de telefoon te krijgen. In dat geval kunt u bij de telefoniste een boodschap achterlaten, zodat wij u wel kunnen terugbellen.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)