print

Nieuws

Ouders gezocht voor de ouderraad

Het CLV heeft een ouderraad (OR) die uit circa zeven ouders bestaat. Met deze raad willen we de band met de ouders versterken en een link leggen met het beleid van de school. De ouderraad levert een bijdrage aan het optimaal functioneren van de school.

 

Dit doen we ook door vanuit deze OR zitting te hebben in de oudergeleding  van de medezeggenschapsraad van het CLV (er zitten momenteel 4 ouders uit de OR in de MR) en daar de belangen te behartigen van ouders binnen het beleid van de school. Naast de oudergeleding in de MR is er ook een leerlingengeleding en een geleding van docenten en ondersteunend personeel. In totaal bestaat de MR uit ongeveer 20 mensen.
 

De onderwerpen in de MR beslaan alle thema’s die de school raken, zoals financiële verslagen, de begroting, communicatie, onderwijs, etc. De MR is een officieel besluitvormend orgaan dat ongeveer zes keer per jaar bij elkaar komt en waarin kan worden gestemd over de door de school ingebrachte beleidsstukken. Deze stukken worden in de week voor een MR in de OR doorgesproken om het standpunt van de ouders te bepalen over de verschillende onderwerpen die in de MR ter stemming komen.
 

Daarnaast bespreekt de OR allerlei onderwerpen die ouders raken, zoals de vrijwillige ouderbijdrage, het ICT-beleid op school, ICT-gebruik in het onderwijs, bijzondere zorg, etc. Deze onderwerpen proberen we ook via de verschillende organen binnen de school bespreekbaar te maken. 

 

Drie plaatsen vrij
Deze maand verlaten drie ouders de Ouderraad en zijn er drie plaatsen vrij in de oudergeleding van de MR. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste ouders die zich hiervoor willen inzetten. Wij roepen u op om u beschikbaar te stellen voor deze open plaatsen. Om de link tussen Ouderraad en MR te kunnen blijven leggen, stellen wij het zeer op prijs dat als u zich verkiesbaar stelt voor de MR, u ook zitting neemt in de Ouderraad. Een verplichting is dit echter niet. Een plaats alleen in de OR is ook mogelijk. 

 

Voor aanmeldingen en eventueel meer informatie rondom plaatsen in de Ouderraad en/of de oudergeleding in de MR kunt u contact opnemen met ouderraad@clv.nl

 

Met vriendelijke groet,
Frank Nolden
namens de ouderraad en de oudergeleding binnen de MR

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)